“OKYANUS ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK”ÜN SÖZLÜKBİLİMİN VERİLERİ IŞIĞINDA İNCELENMESİ
(THE INVESTIGIATION OF “THE OCEAN ENCYCLOPEDIC DICTIONARY” IN THE LIGHT OF LEXICOGRAPHY )

Yazar : Hatice Dilek ÇAĞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/2
Sayfa : 553-571
281    1250


Abstract
Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın birinci bölümünde sözlükbiliminin bir alt dalı olan sözlük inceleme hakkında bilgi verilmiştir. Araştırmanın ikinci bölümünde ise “Okyanus Ansiklopedik Sözlük” sözlükbilimin verileri ışığında değerlendirilmiştir. “Dîvânu Lugâti’t-Türk” ile başlayan sözlükçülük çalışmalarındaki önemli kilometre taşlarından biri olan ve yayımlandığı 1971 yılında büyük yankı uyandıran “Okyanus Ansiklopedik Sözlük”ün sözlükbilim tarihimizdeki yeri ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırmaya konu olan eser, farklı araştırmalarda ele alınan sözlük inceleme ilkelerinden yola çıkılarak genel özellikleri, önemi, türü, dizgi özellikleri, kaynak seçimi, hedef kitlesi, kullanım etiketleri, madde başları, madde içerikleri gibi farklı başlıklar altında hem biçim hem içerik yönünden incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda “Okyanus Ansiklopedik Sözlük”ün yazım ve numaralandırma hataları gibi basımdan kaynaklanan biçimsel hatalar barındırdığı tespit edilmiştir, diğer yandan eserin sözlükbilim ilkelerine uygun olarak hazırlandığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
Sözlükbilim, Okyanus Ansiklopedik Sözlük, Pars Tuğlacı.

Özet
This study consists of two parts. In the first part of the research, information about lexicography which is a sub-branch of lexicography is given. In the second part of the study, “Oceanic Encyclopedic Dictionary” was evaluated in the light of lexicography. One of the important milestones in the lexicography studies, which started with “Dîvânu Lugâti’t-Türk” and it was tried to reveal the place of the Oceanic Encyclopedic Dictionary in history of lexicography, which had a great impact in 1971 when it was published. The subject of the study is examined in terms of both form and content under different headings such as general characteristics, importance, type, typesetting, source quality, target groups, usage tags, entries and item contents based on the dictionary analysis principles discussed in different researches. As a result of the study, it was found that the Ocean Encyclopedic Dictionary contains visual errors such as spelling and numbering due to printing. On the other hand, it was concluded that the work was prepared in accordance with the principles of lexicography.

Anahtar Kelimeler
Lexicography, Okyanus Encyclopedic Dictionary, Pars Tuğlacı.