TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA SOSYAL DEĞERLERİN GÖRÜNÜMÜ
(THE EVALUATION OF SOCIAL VALUES IN TURKISH TEXTBOOKS )

Yazar : Mehmet TEMİZKAN   - Ebru YIRTICI - Ayşegül ERGÜN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/2
Sayfa : 769-794
262    1214


Abstract
Bu araştırmanın amacı Ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki metinlerde sosyal değerlerin dağılımını tespit etmektir. Araştırma betimsel nitelikte bir çalışmadır. Araştırmanın veri kaynağını, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılında ortaokullarda okutulmak üzere tavsiye kararı alınan Türkçe ders kitapları oluşturmaktadır. Araştırmaya konu olan 7 ders kitabından toplam 168 okuma metni sosyal değerler açısından değerlendirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak 20 maddelik bir sosyal değerler listesi kullanılmıştır. Araştırmada verilerin toplanması amacıyla okuma metinlerindeki ifadelerle sosyal değer eşleştirmeleri yapılmıştır. Daha sonra ders kitaplarındaki okuma metinleri değerlendirilmiş ve sosyal değerler tespit edilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre 5. Sınıf MEB yayınları ders kitabında 33; 6. Sınıf MEB yayınları ders kitabında 19; 6. Sınıf Eksen yayınları ders kitabında 45; 7. Sınıf MEB yayınları birinci ders kitabında 15; 7. Sınıf MEB yayınları ikinci ders kitabında 20; 7. Sınıf Ders Destek yayınları ders kitabında 19; 8. Sınıf MEB yayınları ders kitabında 55 sosyal değer bulunmaktadır. Buna göre en fazla sosyal değer 8. Sınıf MEB yayınları ders kitabında (f=55); en az sosyal değer ise 7. Sınıf MEB yayınları birinci ders kitabında (f=15) yer almıştır.

Keywords
Sosyal değerler, Türkçe, ders kitapları.

Özet
The aim of this study is to determine the distribution of social values in the texts in the secondary school Turkish textbooks. The research is a descriptive study. The data source of the research consists of Turkish textbooks, which were recommended by the Ministry of National Education Board of Education which is and Training in 2018-2019 academic year. Of the 7 textbooks, which is subject to the research, a total of 168 reading texts were evaluated in terms of social values. In the study, a list of social values consisting of 20 items was used as a data collection tool. In order to collect data, expressions in reading texts were matched with social values. Then, reading texts in the textbooks were evaluated and social values were determined. According to the results obtained in the research, 5th Grade MEB publications have 33; 6th grade Ministry of National Education textbook 19; 6th Grade Axis publications in the textbook 45; In the first textbook of 7th grade MEB publications 15; In the second textbook of 7th grade MEB publications 20; in the 7th Grade Course Support publications contain 19; There are 55 social values in the textbook of 8th grade MEB publications. According to this, the highest social value in the 8th Grade MEB publications textbook (f = 55); the least social value was in the first textbook (f = 15) of the 7th grade MEB publications.

Anahtar Kelimeler
Social values, Turkish, textbooks.