İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN OKULDA ÖZNEL İYİ OLUŞ ÖLÇEĞİNİ TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI
(ADAPTATION OF THE ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS’ SUBJECTIVE WELL-BEING IN SCHOOL SCALE INTO TURKISH )

Yazar : Kayhan BOZGÜN   - Meltem AKIN KÖSTERELİOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/2
Sayfa : 884-897
240    961


Abstract
Bu araştırmada ilköğretim öğrencileri için geliştirilen Okulda Öznel İyi Oluş Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması amaçlanmıştır. Çalışmaya yaşları 10-15 arasında değişen, ilköğretim 4-8. sınıf aralığındaki 280 öğrenci katılmıştır. Ölçeğin çeviri sürecinde uyarlama işlem adımları izlenmiştir. Ölçekte bulunan üç alt ölçeğin Türkiyedeki öğrencilerde benzer olup olmadığını doğrulamak için doğrulayıcı Faktör Analiz (DFA) kullanılarak yapı geçerliği incelenmiştir. Çocuklarda Kapsamlı Okul Doyumu Ölçeği ile ölçüt geçerliği incelenmiştir. DFA analizleri sonucunda modelin iyi uyum indeksi değerlerine sahip olduğu; ölçüt geçerlik analizi sonucunda da benzer ölçek ile anlamlı ilişkiler gösterdiği belirlenmiştir. Güvenirlik çalışmalarında Cronbach alfa iç tutarlılık katsayıları hesaplanarak alt ölçeklerin ve alt ölçeklerdeki boyutların yeterince güvenilir olduğu görülmüştür. Ayrıca her bir maddenin madde toplam korelasyonları ve %27lik alt-üst grup karşılaştırmaları yapılmış ve yüksek düzeyde korelasyona sahip oldukları, grup karşılaştırmalarında t değerlerinin anlamlı olduğu görülmüştür. Bu çalışma sonucunda Okulda Öznel İyi Oluş Ölçeği Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak ilköğretim öğrencilerinin okulda öznel iyi oluşlarını belirlemede kullanılabileceği söylenebilir.

Keywords
Öznel iyi oluş, okul doyumu, olumlu duygular, olumsuz duygular, ilköğretim öğrencileri.

Özet
The aim of this study, is to investigate the reliablity and validty of the Turkish version of the Elementary School Students’ Subjective Well-Being in School Scale developed for elementary school students. 280 elementary school students between the ages of 10-15 participated in the study. In the translation process of the scale, adaptation process steps were followed and the pilot study was carried out. To test whether similar psychological constructs could be found for students in Turkey, the construct validity of the scale was examined using confirmatory factor analysis (CFA). Criterion related validity was examined with a similar scale. As a result of the CFA analysis, the model had good fit index values; and in criterion validity analysis, it was determined that the subscales showed significant relationships with the similar scale. In reliability studies, Cronbach alpha internal consistency coefficients were sufficiently reliable. In addition, item-total correlations were high, t-values were found to be significant in extreme group method analysis. As a result of this study, it can be said that the Turkish form of the Elementary School Students’ Subjective Well-Being in School Scale can be used as a valid and reliable measurement tool in determining the subjective well-being of elementary school students.

Anahtar Kelimeler
Subjective well-being, school satisfaction, positive emotions, negative emotions, elementary school