PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI VE EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM İNANÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
(A COMPARISON OF EDUCATIONAL BELIEFS OF FORMATION CERTIFICATION AND FACULTY OF EDUCATION STUDENTS )

Yazar : Label    Label
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/2
Sayfa : 872-883
262    1096


Abstract
Bu çalışmada eğitim fakültesi öğrencileri ve formasyon sertifika programına katılan diğer fakülte öğrencilerinin eğitime yönelik felsefesi yaklaşımlara dair görüşleri incelenmiştir. Çalışmanın temel amacı bu gruplar arasında eğitim yaklaşımlarına yönelik inançları bakımından fark olup olmadığını nicel olarak karşılaştırmaktır. Bu amaçla Karadeniz Teknik Üniversitesinde 297 öğretmen adayından veri toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak Eğitim İnançları Ölçeği kullanılmıştır (Yılmaz, Altınkurt ve Çokluk, 2011). Verilerin analizinde Mann-Whitney ve Ki-kare bağımsızlık testleri kullanılmıştır. Sonuçlara göre her iki gruptaki öğretmen adaylarının en yüksek oranda katılım gösterdikleri alt boyut varoluşçulukken en düşük olduğu alt boyut esasiciliktir. Diğer yandan bu grupların ortalama katılım oranları arasındaki karşılaştırma testleri sonuçlarına göre sadece daimicilik alt boyutunda farklık bulunmazken diğer alt boyutlarda farklık bulunmuştur. Ayrıca sonuçlara göre formasyon sertifika öğrencileri eğitim fakültesi öğrencilerine kıyasla öğretmenlik mesleğine daha düşük oranda ilgi göstermektedirler.

Keywords
Öğretmen adayları, Eğitim inançları, Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı.

Özet
In this study the beliefs of students in philosophies of education were compared between two groups; pedagogical formation certification program and faculty of education. The main goal was to explore whether there is a difference between the beliefs of the groups. In order to reach this goal data collected from 297 teacher candidates at Karadeniz Technical University. Educational Beliefs Scale (Yılmaz, Altınkurt and Çokluk, 2011) was used as the data collection tool. Mann-Whitney and Chi-Square independency tests were used for data analysis. Based on the results the highest agreement was on dimension of existentialism for both groups of teacher candidates. Besides, the mean comparison of the groups revealed that significant difference does not exist for only the dimension of perennialism between the groups. Moreover, the certification program students show lower interests for teaching as a profession compared to collage of education students.

Anahtar Kelimeler
Teacher candidates, Educational beliefs, Formation certification program.