TÜRKÇE, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI İLE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNİKLERİ SEÇME YETERLİKLERİNE İLİŞKİN ALGILARI
(THE PERCEPTIONS OF PROSPECTIVE TURKISH, TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE AND CONTEMPORARY TURKISH DIALECTS TEACHERS REGARDING PROFICIENCY IN SELECTING TEACHING TECHNIQUES )

Yazar : Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ   - Ahmet Turan SİNAN - Fatma Nur DOĞAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/2
Sayfa : 750-768
228    982


Abstract
Bu araştırmanın amacı Fırat Üniversitesi Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile Çağdaş Türk Lehçeleri bölümlerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretim teknikleri seçme yeterlik algılarını karşılaştırmaktır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 Bahar Dönemi’nde ilgili bölümlerin 3 ve 4. sınıflarında öğrenim gören 567 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Fırat Durdukoca, Yardımcıel, Beşeren ve Özbek (2017) tarafından geliştirilen Öğretmen Adaylarının Öğretim Tekniklerini Seçme Yeterliklerine İlişkin Algı Ölçeği kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının algıları; cinsiyet, sınıf düzeyi ve öğrenim görülen bölüm değişkenleri açısından karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının algılarının cinsiyet ve sınıf düzeyi açısından anlamlı bir biçimde farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Bölüm değişkeninin olumsuz öngörü alt boyutunda farklılaşmaya neden olduğu saptanmıştır.

Keywords
Türkçe öğretmeni adayı, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni adayı, öğretim teknikleri, yeterlik algısı.

Özet
The purpose of this study is to compare the perceptions of prospective Turkish, Turkish Language and Literature and Contemporary Turkish Dialects teachers regarding proficiency in selecting teaching techniques. The screening model was used in the research. The study group of the research consists of 567 prospective teachers studying in the 3th and 4th grades of the related departments in Spring Term of 2018-2019 academic year. The Scale on the Perception of Prospective Teacher regarding proficiency in selecting teaching techniques developed by Fırat Durdukoca, Yardımcıel, Beşeren ve Özbek (2017) was used in the research as the data collection tool. The perceptions of prospective teachers were compared in terms of gender, class level and department variables. As a result of the research, it was determined that the perceptions of prospective teachers proficiency did not cause significant differences for gender and grade level variables. Significant differences were determined in terms of positive perceptions beased on department variable.

Anahtar Kelimeler
Prospective Turkish teacher, prospective Turkish language and literature teacher, teaching technique