MOĞOLİSTAN’DA TÜRKLÜK BİLİMİ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE AÇIKLAMALI BİR KAYNAKÇA DENEMESİ
(THE ATTEMPT OF EXPOSITIONAL BIBLIOGRAPHY ON TURCOLOGY STUDIES IN MONGOLIA )

Yazar : Fatma ALBAYRAK    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4/3
Sayfa : 918-954
225    3653


Abstract
Geçmişten günümüze Türk tarihi, Türk dili ve kültürünün yayılma alanlarına bakıldığında Türk kültür ve medeniyet varlıklarının azımsanmayacak ölçüde Moğolistan Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunduğu görülecektir. Söz konusu varlıklar araştırılmadan ve tüm bilinmeyenleriyle ortaya konulmadan Eski Türk dili ve tarihi ile ilgili gerçekleri ortaya koyabilmek, millete ait kültürel kodların gelişim evrelerini takip edebilmek ve Türk dili tarihinde yer edinmiş yazı sistemlerini açıklayabilmek mümkün olmayacaktır. Bu sebeple Türk dünyasının ortak geçmişine ait değerler ve bıraktıkları kültürel mirasın bugün de yaşatıldığı Moğolistan Cumhuriyeti, Türklük bilimi açısından en önemli yerlerden biri olarak kabul edilmektedir. Moğolistan’da Türklük biliminin son yıllardaki gelişiminin ortaya konulması ve son dönem çalışmalarının da yer aldığı güncel bir listenin oluşturulup ayrıntılı açıklamalarının yapılması gereğinden hareketle bu çalışmada, Moğolistan’da başlangıcından günümüze kadar, özellikle de son yıllarda Moğol araştırmacıların yaptıkları Türklük bilimi ile ilgili çalışmaların tanıtılması amaçlanmıştır. “Sadece Moğolistan’da ve Moğol araştırmacılarca” bilimsel standartlara uygun bir şekilde hazırlanarak uluslararası düzeyde yer edinmiş “kitap” türündeki yayınlara yer verilen bu çalışmanın, Moğolistan dışında, özellikle Türkiye’de, söz konusu araştırmaların tanıtılması ve devamının getirilmesi hususunda faydalı olacağı düşünülmektedir.

Keywords
Türklük Bilimi, Moğolistan, Moğolca araştırmalar.

Özet
When it is regarded to range of Turkish history, language and cultural assets from past to present it is seen that a considerable amount of Turkish cultural and civilization have been on the border of Mongolian Republic. Before assets in question are researched and presented with all unknown it is not possible that realities related to old Turkish language and history are able to present, developmental stages of cultural codes belonging to people are able to follow, writing systems in history of Turkish language are able to explained.For this reason , Mongolian Republic in which the values belonging to common background of Turkish world and their cultural inheritages have been maintained is accepted as one of the most important places in terms of Turcology. For it is necessary to be presented the development Turcology in Mongolian in last years and to be explained in a detailed way forming an update list. It is aimed that the studies related to Turcology studied by Mongolian researchers have been introduced from its beginning to present, especially in last years, in Mongolia. It has been thought that the study included just editions as a kind of the book gained a seat at an international level preparing properly to scientific standards by Mongolian researchers in Mongolia is going to be useful in introduction the studies in question and in respect of its continuation outside of Mongolia, especially in Turkey.

Anahtar Kelimeler
Turcology, Mongolia, Mongolian Studies.