İLK VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN KÜLTÜRLERARASI ANLAYIŞ ÖLÇEĞİ: UYARLAMA VE UYGULAMA ÇALIŞMASI
(A SCALE FOR PRIMARY AND MIDDLE SCHOOL TEACHERS’ INTERCULTURAL UNDERSTANDING: AN ADAPTATION AND APPLICATION STUDY )

Yazar : Durmuş BURAK   - Zeynel AMAÇ - Yakup DOĞAN - Sadık DURAN - Figen YILDIRIM - Halil UZUN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/1
Sayfa : 354-376
321    1019


Abstract
Bu çalışmanın amacı ilk ve ortaokul öğretmenlerinin kültürlerarası anlayışlarını ölçebilecek bir aracın Türkçeye ve Türk kültürüne uyarlanması ve öğretmenlerin kültürlerarası anlayışlarının incelenmesidir. Bu amaçla çalışma, çok yöntemli nicel araştırma olarak desenlenmiş ve sıralı iki aşamada yürütülmüştür. İlk aşamada Denson, Ovenden, Wright, Pradies ve Priest (2017) tarafından Avustralya’da geliştirilen ölçeğin çevirisi yapılmış ve geçerlik ile güvenirlik analizleri için ilk ve ortaokul öğretmenlerinden veriler toplanıp analizler yapılmıştır. Sonuçlara göre geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı elde edilmiştir. İkinci aşamada ölçek kullanılarak Kilis’teki 391 ilk ve ortaokul öğretmeninden veriler toplanıp analiz edilmiştir. Bu aşamadaki bulgulara göre öğretmenlerin yüksek düzeyde kültürlerarası anlayışa sahip olduğu, yurt dışı deneyimi olan veya yabancı arkadaşı olan öğretmenlerin daha olumlu kültürlerarası anlayış sergiledikleri sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin farklı kültürleri deneyimlemelerinin ve farklı kültürlerden insanlarla etkileşimde bulunmalarının farklı kültürlere bakış açısında olumlu katkılar sağladığı belirlenmiştir. Çalışmanın, değişik örneklemlerle de yapılıp mevcut çalışmanın bulgu ve sonuçlarıyla bütünleştirilmesi önerilmektedir.

Keywords
İlkokul, kültürlerarası anlayış, ortaokul, ölçek uyarlama, öğretmenler.

Özet
The purpose of this study was to adapt a scale for intercultural understanding of primary and middle school teachers (ICU) to Turkish and Turkish culture and to examine ICU. The study was designed as multi-method quantitative research and conducted in two-sequential stages. Firstly; Denson, Ovenden, Wright, Pradies, and Priest’s (2017) ICU scale used in Australia was adapted into Turkish and Turkish culture. The data were collected from teachers and analyzed for validity and reliability. Secondly, the data from 391 primary and middle school teachers in Kilis were collected and analyzed. According to the findings, teachers had higher level of intercultural understanding and the teachers having abroad experience or international friends had more positive intercultural understanding. It is recommended that the study should be conducted on different samples and to be integrated with the results of this study.

Anahtar Kelimeler
Primary schools, intercultural understanding, middle schools scale adaptation, teachers.