Yahya Kemal'in Şiirlerinde Dinî, Mistik ve Metafizik Ögeler
(Religious, Mystical and Metaphysical Elements in Yahya Kemal’s Poetry )

Yazar : Mehmet SOĞUKÖMEROĞULLARI    
Türü :
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 1
Sayfa : 218-245
298    16286


Abstract
Bilinen âlemin arkasındaki âlem olarak tanımlanan metafiziğin araştırma konuları, evren, Tanrı ve ruhtur. Bunun yanı sıra ahlâk, ölüm gibi kavramlarla da ilgilenen metafiziğe, akıl yoluyla değil, duyular vasıtasıyla ulaşılabilir. Batı ve İslam filozoflarınca açıklanmaya çalışılan metafizik, edebiyat biliminde sezgi, yaşanmışlık, varlık, fikir veya düşünce kavramlarını inceleyen idealist görüş veya manevi bilimler yöntemi içerisinde değerlendirilir. Bu bağlamda Yahya Kemal şiirinde yer alan Allah, hayat, ölüm, ölümden sonra, tasavvuf, ruh, varlık, yokluk, gönül, hikmet, devriye ve zaman kavramlarından müteşekkil metafizik ögeler makalemizin konusunu teşkil eder.

Keywords
Yahya Kemal, Metafizik, şiir, Allah, ruh, ölüm

Özet
The research subjects of the metaphysics defined as the world beyond the real world are the universe, God and spirit. The idea of metaphysics, also dealing with morality, death and the subjects like these, can be reached through the senses but not through the mind. Later, this concept used firstly by Aristotle has begun to be used by Islamic philosophers. The concept of metaphysics tried to be described by philosophers is evaluated in the field of literature with the use of the idealist view searching the concepts of intuition, experience, existence idea or thought and of the methods of spiritual sciences. The metaphysical items composed of the concepts of Allah (God), life, death, the life after death, “tasavvuf”, spirit, existence, nothingness, heart, “hikmet”, “devriye”, and time existing in Yahya Kemal’s poems are the subjects of our article.

Anahtar Kelimeler
Yahya Kemal, metaphysic, poem, God (Allah), spirit, death.