Türkçe Öğretmenlerinin Öğretme Stilleri
(Teaching Styles of Turkish Language Teachers )

Yazar : Sedat MADEN    
Türü :
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 1
Sayfa : 178-200
269    9492


Abstract
Eğitimsisteminintemel unsurlarından olan öğretmenlerin bireysel ve öğretim becerilerine ait farklılıklar bulunmaktadırBufarklılıklarındikkatealınması öğretimdebaşarıvekaliteiçinzorunludur Bu çalışmadaTürkçe öğretmenlerinin öğretmestillerinesahipolma durumlarının tespitedilmesiçeşitlideğişkenlere (cinsiyetmeslektekikıdemvemezunolunanlisansprogramı) ve öğrenci görüşlerinegöredeğerlendirilmesiamaçlanmıştırAraştırma, betimselaraştırmadesenlerindentaramamodelindeyapılmıştır Araştırmanın örneklemi,20102011eğitim-öğretim döneminde Trabzon,Ordu,GiresunveErzurum ilinde görev yapan Türkçe öğretmenleriarasındanrastgele(79) seçilmiştirAraştırma verileri bilgiformuöğretmestilleri ölçeğiveöğrenci görüşme formuiletoplanmıştır Elde edilenbulgulardanTürkçe öğretmenlerininöğretmesürecindedahaçokYolGösterici/Rehber ve Kişiselöğretmestillerinesahip olduğu bununla birlikte Uzman öğretme stilinin düşük oranda olduğu belirlenmiştir

Keywords
Türkçe öğretmeni, öğretme stilleri, cinsiyet, kıdem, mezuniyet, öğrenci görüşleri.

Özet
There aresomedifferencesinindividualand educationalskillsofteacherswhoareamong the basicelementsof education systemConsidering these differencesisessential for the success and quality in education Thisstudyaimstodetermine the states of Turkish language teachers regardingtheirpossessionofteaching styles and evaluate them according to some variables gender seniority in the profession and thelastgraduation programme and theviews of students. The study used screening modelfromdescriptive research patterns. The study sample consistedof79Turkish LanguageteachersrandomlychosenamongtheonesservinginTrabzon OrduGiresunandErzurumProvinces in20102011 educationperiod The data were acquired throughinformation form teaching stylesscale and student interview form It was concludedfrom the obtaineddatathatTurkishLanguage teachers mostly had InstructiveGuide and Individual teaching styles and in addition Expert teaching style was rather low

Anahtar Kelimeler
Turkish Language teacher, teaching styles, gender, seniority,