İlköğretim Altıncı Sınıf Türkçe Dersi Sözcük Öğretimi Etkinliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
(Investigation of Vocabulary Teaching Activities in Sixth Grade Levels of Primary School Turkish Lesson Student Workbook )

Yazar : Ayşe Eda GÜNDOĞDU    
Türü :
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 1
Sayfa : 201-217
302    7529


Abstract
Anlama ve anlatma becerilerinin gelişiminde ve etkin olarak kullanılmasında önemli bir süreç olan sözcük öğretimi, ana dili olarak Türkçenin öğretiminde öne çıkan konulardan biri olarak değerlendirilmekte ve söz konusu sürecin Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda etkinlikler aracılığıyla geliştirilmesi beklenmektedir. Bu çalışmanın amacı ilköğretim 6. sınıf sözcük öğretimi alanında yer alan etkinliklerin temalara göre dağılımı, temel dil becerileri ve dilbilgisi alanlarına göre dağılımı, kullanılan yöntemlerin çeşitliliğine göre dağılımı, sözcük öğretimi boyutlarına göre dağılımı, bilişsel düzeylere göre dağılımı ve öğrenilmesi beklenen sözvarlığı öğeleri açısından dağılımını incelemektir. Çalışma 2011-2012 eğitim öğretim yılında kullanılan ilköğretim 6. sınıf Türkçe Dersi Öğrenci Çalışma Kitabı’nda yer alan etkinliklerle sınırlandırılmıştır.

Keywords
ana dili olarak Türkçenin öğretimi, Türkçe Dersi Öğretim Programı, İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Dersi Öğrenci Çalışma Kitabı, sözcük öğretimi, etkinlik.

Özet
Individual vocabulary enrichment is an important process in development understanding an explaining skills and it is evaluating a very important issue in teaching of Turkish as a mother tongue. Turkish Language Curriculum aiming to develop this vocabulary with the activities. The aim of this study is to investigate in the 6th grade levels vocabulary teaching activities in terms of the distribution of the themes, distribution of basic language skills and grammar fields, the distribution of methods, the distribution of dimensions of vocabulary teaching, the distribution of cognitive levels, and the distribution of vocabulary items. This study is limited the activities in the 6th Grade Levels of Primary School Turkish Lesson Student Workbook using 2011-2012 academic year.

Anahtar Kelimeler
teaching of Turkish as a mother tongue, Turkish Language Curriculum, 6th Grade Levels of Primary Sch