SCHOOL PRINCIPALS’ VIEWS ON THE IMPACT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE (EI) ON PREFERENCES OF CONFLICT MANAGEMENT

Özet

Bu çalışma, özellikle okul yöneticilerinin bakış açılarına odaklanarak, eğitim kurumlarında Duygusal Zekâ (EI) ile çatışma yönetimi arasındaki ilişkiyi keşfetmeyi amaçlamaktadır. Okullarda değer çatışmaları ve kaynak tahsisi de dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan kaynaklanan çatışmaların her yerde bulunmasına rağmen, etkili çözüm büyük ölçüde yöneticilerin iletişim becerilerine ve mevcut organizasyonel ortama bağlıdır. Fenomenoloji deseninde tasarlanan çalışma, veri toplamak için yarı yapılandırılmış görüşmelerden yararlanılarak Türkiye'deki devlet okullarında görev yapan 14 okul müdürünü kapsamıştır. Betimsel analiz sonucunda yedi tema ortaya çıkmıştır. Bulgular, duygusal zekânın çatışma yönetimindeki tamamlayıcı rolünü açıkça ortaya koymuştur. Elde edilen bulgular empati, öz farkındalık ve öz düzenleme gibi yönleri vurgulamıştır. Ayrıca, duygusal zekâ ile uyumlu okul kültürleri, etkili çatışma çözümü ve duygusal açıdan güçlü öğrenciler yetiştirmek arasındaki somut bağlantı ortaya çıkmıştır. Bu açıklamaların ışığında çalışma, okul personeli için zorunlu duygusal zekâ eğitimi ve duygusal zekâ eğitimi çerçeve programlarının öğrenci müfredatına entegrasyonu dahil olmak üzere politika önerileri önermektedir.Anahtar Kelimeler

Okul yöneticileri, duygusal zekâ, çatışmalar, çatışma yönetimi, nitel araştırma.


Reference