ATTITUDES OF TEACHERS OF OTHER BRANCHES TOWARDS VISUAL ARTS COURSE

Abstract

Bir toplumda sanatın değerinin ve gerekliliğinin anlaşılması, eğitim sistemine dâhil olan tüm öğretmenlerin sanat eğitiminin gerekliliğine ve değerine ilişkin inancıyla doğrudan bağlantılıdır. Sanat alanları dışındaki alan öğretmenlerinin görsel sanatlar dersine ilişkin tutumlarının saptanması, görsel sanatlar dersine ve sanat öğretmenlerine yönelik sosyal değerin saptanması için gereklidir. Görsel sanatlar dersinin ve görsel sanatlar öğretmenlerinin diğer branş öğretmenleri tarafından nasıl algılandığını incelemek amacıyla, Türkiye’nin farklı illerinde görev yapan görsel sanatlar öğretmenleri dışındaki alan öğretmenlerinden anket yoluyla veriler toplanmıştır. Araştırma sonucunda, bulgulara dayalı olarak diğer branş öğretmenlerinin görsel sanatlar dersi ve görsel sanatlar öğretmenlerine yönelik algıları değerlendirilerek, sonuç ve öneriler sunulmuştur. Araştırmanın sonucunda bazı maddelere verilen cevaplar diğer branş öğretmenlerinin görsel sanatlar dersinin müfredatta yer almasının gerekliliğine yönelik güçlü bir inanca sahip olduklarını gösterse de tüm maddelere verilen cevaplar birlikte değerlendirildiğinde görsel sanatlar dersinin amacı ve önemi konusunda bir kararsızlık, kafa karışıklığı ve tutarsız öğretmen tutumu olduğunu ortaya çıkarmaktadır.Keywords

Görsel sanatlar dersi, görsel sanatlar öğretmenleri, alan öğretmenleri, öğretmenlerin tutumları.


Kaynakça