DETERMINING THE LEVELS OF ACQUISITION OF BASIC, TECHNICAL AND MUSICAL BEHAVIORS IN PIANO EDUCATION OF STUDENTS RECEIVING VOCATIONAL MUSIC EDUCATION AT UNIVERSITY LEVEL

Abstract

Bu araştırmada üniversite düzeyinde mesleki müzik eğitimi alan öğrencilerin piyano eğitiminde temel, teknik ve müzikal davranışları kazanma düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırma nicel araştırma yöntemlerinden biri olan tarama modeli çerçevesinde gerçekleşmiştir. Araştırma 2023-2024 eğitim-öğretim yılında Türkiye’de konservatuvarlar, güzel sanatlar fakültelerine bağlı müzik bölümleri ile eğitim fakültelerine bağlı müzik eğitimi ana bilim dallarında ana dal piyano haricindeki temel piyano, yardımcı piyano gibi dersler kapsamında piyano eğitimi veren öğretim elemanları ile yürütülmüştür. Bu doğrultuda 52 üniversiteden toplamda 96 öğretim elemanı araştırmaya katılım sağlamıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ile öğrencilerin piyano eğitiminde temel, teknik ve müzikal davranışları kazanma düzeylerinin öğretim elemanı görüşlerine göre belirlemesine yönelik oluşturulan anket formu kullanılmıştır. Hazırlanan anket formu öğretim elemanlarına yüz yüze ve online olarak sunulmuştur. Öğretim elemanlarının maddelere verdiği cevapların dağılımları yüzde (%) ve frekans (f) şeklinde analiz edilerek olumlu ya da olumsuz yöndeki görüşleri yorumlanmıştır. Diğer yandan kurum türüne göre verilen yanıtların karşılaştırılmasında tek yönlü varyans analizi (Anova) uygulanmıştır. Araştırmada öğretim elemanı görüşleri doğrultusunda konservatuvar, güzel sanatlar fakülteleri müzik bölümü ve eğitim fakülteleri güzel sanatlar eğitimi bölümü müzik eğitimi ana bilim dallarında öğrenim gören öğrencilerin ana çalgı piyano dışındaki yardımcı piyano / temel piyano gibi derslerde verilen piyano eğitimi kapsamında temel davranışları büyük ölçüde kazandıkları, teknik ve müzikal davranışları ise orta düzeyde kazandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğretim elemanlarının verdikleri cevapların görev yaptıkları kurum türüne göre farklılık göstermediği tespit edilmiştir.Keywords

Mesleki müzik eğitimi, çalgı eğitimi, piyano.


Kaynakça