ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMI MADDENİN DOĞASI KONUSUNDAKİ BAŞARI DÜZEYLERİ: YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ ÜZERİNDEN BİR ANALİZ

Abstract

Bu çalışma, 2018 Ortaokul Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programındaki “Madde ve Doğası” konu alanında yer alan kazanımların yenilenmiş Bloom Taksonomisinin bilgi ve bilişsel süreç boyutunun hangi basamağında yer aldığı ve sınıf düzeylerine göre nasıl bir dağılım gösterdiğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada, “Madde ve Doğası” konu alanında yer alan kazanımların yenilenmiş Bloom taksonomisine göre analizleri yapılmıştır. Araştırmanın amacına yönelik olarak araştırmacılar tarafından “Madde ve Doğası” konu alanıyla ilgili 52 kazanım incelenmiştir. Elde edilen verilerin güvenirlik katsayısı da hesaplanmış ve 0,73 olarak belirlenmiştir. Belirlenen değerden çalışmanın güvenilir olduğu kanaatine varılmıştır. Elde edilen verilere göre bilgi boyutunda; en fazla (35 kazanım) kavramsal bilgi boyutundaki kazanımlara yer verildiği, en az (1 kazanım) ise üstbilişsel bilgi boyutundaki kazanımlara yer verildiği; bilişsel süreç boyutunda; en fazla (14 kazanım) uygulama boyutundaki kazanımlar, en az ise (3 kazanım) çözümleme boyutundaki kazanımlara yer verildiği belirlenmiştir. Sonuç olarak, “Madde ve Doğası” konu alanında çözümleme dışındaki diğer üst düzey düşünme boyutlarına yeteri kadar yer verildiği görülmüştür. Ayrıca araştırmada, incelenen kazanımların sınıf düzeylerinde göre homojen bir dağılıma sahip olmadığı ve konularda bilgi boyutlarıyla ilgili öğrenmeleri daha aktif hale getirici üst düzey kazanımlara ağırlık verilmediği gibi sonuçlara da ulaşılmıştır.Keywords

Fen öğretim programı, madde ve doğası, öğretim programı kazanımları, yenilenmiş Bloom taksonomisi


Kaynakça