THE EFFECT OF PEER FEEDBACK ON THE WRITING SKILLS OF STUDENTS LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Abstract

Akran geri bildiriminin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yazma becerisine etkisini ölçmeyi amaçlayan bu çalışmada hem nicel hem de nitel verilerin bir arada işe koşulduğu karma yöntem (mixed method) kullanılmıştır. Nicel veriler ön test-sontest kontrol gruplu yarı deneysel yöntem kullanılarak nitel veriler ise yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Çalışma grubunu 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Gaziantep Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde C1 seviyesindeki C ve G şubelerinde öğrenim gören 30 öğrenci oluşturmaktadır. Uygulama için ilgili alanyazın ışığında 4 haftalık bir akran geri bildirimi eğitimi programı hazırlanmış ve öğrenciler bu programa göre eğitim alarak arkadaşlarının yazılarını değerlendirmiştir. Uygulama sonucunda, deney grubundaki öğrencilerin yazma puanları istatiksel olarak anlamlı bir şekilde artmış ve akran geri bildiriminin öğrencilerin yazma becerisini kelime seçimi, içerik, dil kullanımı ve şekil bakımından geliştirdiği tespit edilmiştir.

Keywords
Akran geri bildirimi, yazma becerisi, yabancılara Türkçe öğretimi.
Kaynakça