ISLAMIC TURKISH LITERATURE, HIDAYET NOVEL AND AHMED GÜNBAY YILDIZ

Abstract

Türk edebiyatında roman türünün başlangıcı ve gelişim seyri dışarıdan bir etkiyle olmuştur. Tercüme, taklit, telif olarak nitelendirilen bu ilk aşamadan sonra özgün eserlerin ortaya çıkışında da yabancı etkinin devamından bahsetmek mümkündür. Milli Edebiyat Dönemi’yle başlayan ve Cumhuriyet Dönemi’nde hızlanan millileşme düşüncesinin romana yansımasıyla Anadolu ve Anadolu insanı da konu ve mekân olarak romana girmeye başlamıştır. Fakat bütün bu millileşme hareketlerine rağmen İslami unsurların romanlarda yeterince yer bulamadığına dair çeşitli düşünceler de bir taraftan dillendirilen bir görüştür. Bu noktadan hareketle çalışmamız İslami roman, Hidayet romanı, popüler roman kavramları çerçevesinde değerlendirilen Ahmed Günbay Yıldız hakkında olacaktır. Yıldız’ın şiirden romana geçiş serüveni ile Türk edebiyatında İslami söylemin roman sahasındaki temsilcisi olma yolunu seçtiğini kendisi ifade eder. Yıldız, Hidayet romancıları içerisinde Hekimoğlu İsmail ve Şule Yüksel Şenler ile birlikte ilk halka içerisindedir. Çalışmamızda İslami edebiyat kavramı tartışmalarına, Hidayet romanı ve popüler roman sınıflandırmasına dair düşüncelere ve Ahmed Günbay Yıldız’ın bu sınıflandırmalardaki yerine ilişkin değerlendirmeler yer almıştır. Bu değerlendirmeler sonucunda yazarın eserlerinde hidayet romanı ve popüler roman unsurlarının bulunduğu tespit edilmiştir. Böylece Yıldız’ın Popüler İslami roman kategorisinde; edebi ve estetik unsurlara çok dikkat etmeden romanlarını yazdığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
İslami Türk edebiyatı, Hidayet romanı, Ahmed Günbay Yıldız.
Kaynakça