AN INVESTIGATION OF TEACHERS' VIEWS ON TURKISH CULTURE TEACHING: THE CASE OF THE REPUBLIC OF NORTHERN MACEDONIA

Abstract

Bir Balkan ülkesi olan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nde diğer Balkan ülkelerinde olduğu gibi yoğun bir Türk nüfusu yaşamaktadır. Ülkede MS 4. yüzyılda başlayan Türk varlığı, Osmanlı’nın 14. yüzyılda Rumeli’ye geçişi ile uzun süren bir hâkimiyete dönüşmüştür. Makedonya Balkan Savaşı ile Osmanlı hâkimiyetinden çıkmıştır. Ancak yüzyıllardır burayı vatan olarak kabul eden çok sayıda Türk, Makedonya’da yaşamaya devam ettiğinden ve Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesi’nde de belirtildiği üzere, gelişim ve eğitim hakkı gereği bölgede Türk kültürünün öğretimine yönelik faaliyetlerin sürdürülmesi önemli kabul edilmektedir. Bu araştırmanın amacı, Kuzey Makedonya’da görev yapan öğretmenlerin, Türk kültürünün öğretimine ilişkin görüşlerini tespit etmektir. Nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseninin kullanıldığı çalışmada, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Kuzey Makedonya’da 5 farklı şehir ve 7 okulda görev yapan toplam 65 öğretmenden yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilen veriler, betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Öğretmenlerin genel olarak öğretim programları ve ders kitaplarının Türk kültürü öğretimi açısından yeterli düzeyde olmadığına yönelik görüş beyan ettikleri tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda okul-aile iş birliğinin sağlanması, ders programları ve kitaplarının incelenmesi gibi öneriler sunulmuştur.

Keywords
Kuzey Makedonya, Türk kültürü, öğretmen.
Kaynakça