AN INVESTIGATION IN TO THE STUDENT OPINIONS AND OBSERVATIONS TOWARDS ANIMATION-SUPPORTED INSTRUCTION IN SOCIAL SCIENCES LESSON

Özet

Araştırmanın amacı animasyon destekli hayat bilgisi dersi öğretiminin öğrencilerin görüş ve gözlemleri açısından incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Diyarbakır ili Eğil ilçesine bağlı bir ilkokulda 2. sınıfa devam 20 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi desenlerinden olan durum çalışması deseni kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu, gözlem formu ve kazanım değerlendirme formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Animasyon destekli sunulan dersle ilgili araştırma sonuçlarına göre; öğrencilerin animasyon destekli eğitimi farklı, ilgi çekici ve eğlenceli buldukları öğrenmelerini destekleyici ve öğrenmelerini uzun süreli hale getirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin derslere ilgileri ve sevgileri arttıkça derslerde öğretilen konuların akıllarında daha kalıcı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Animasyon, hayat bilgisi dersi, ilkokul, teknoloji.
Reference