THE PREDICTIVE EFFECT OF HOPE AND PERSONALITY FEATURES ON PERSEVERANCE IN UNIVERSITY STUDENTS

Abstract

Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinde umut ve kişilik özelliklerinin öğrencilerin azim düzeyleri üzerindeki yordayıcı etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada ayrıca, anne baba birliktelik durumuna ve algılanan gelir düzeyine göre öğrencilerin azim, umut ve kişilik özellikleri arasındaki farklılaşmanın anlamlı düzeyde olup olmadığı ele alınmıştır. Araştırmanın çalışma evreni, Balıkesir il merkezinde bulunan Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi’nin 2020-2021 öğretim yılında öğrenim hayatına devam eden öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise bu evren içerisinden uygun örnekleme yöntemiyle seçilmiş, 193’ü kadın (% 77,5), 56’sı erkek(% 22,5) toplam 249 öğrenciden oluşmaktadır. Örneklem grubundaki öğrencilerin yaşlarının 18-32 aralığında olduğu görülmüştür. (𝑋̅=19,86 Ss= 2,27). Araştırmada veri toplama yöntemlerinden kişisel bilgi formu, Kısa Azim Ölçeği, Sürekli Umut Ölçeği, Beş Faktör Kişilik Ölçeği uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin umut ve kişilik özelliklerinin öğrencilerin azim düzeylerini anlamlı bir şekilde yordadığı, umut ve kişilik özelliklerinin birlikte azim puanlarındaki değişimin %43’ünü açıkladığı görülmüştür. Ebeveynlerin birliktelik durumuna göre azim ve umut puanları arasında anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı bulgulanmıştır. Ebeveynlerin birliktelik durumuna göre kişilik özelliklerinden gelişime açıklık puan ortalamaları açısından ebeveynleri birlikte olan bireylerin puanları ile ebeveynleri ayrı olan bireylerin puanları arasında ebeveynleri ayrı olan bireyler lehine anlamlı bir farkın olduğu saptanmıştır. Son olarak öğrencilerin algılanan gelir düzeyi açısından azim, umut ve kişilik özellikleri arasında anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı görülmüştür.

Keywords
Azim, umut, kişilik özellikleri.
Kaynakça