TRENDS IN STUDIES ON TURKISH TEXTBOOKS

Abstract

Bu çalışmanın amacı 2004-2022 yılları arasında Türkçe ders kitapları üzerine gerçekleştirilen makale ve tez çalışmalarındaki eğilimleri belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında incelenen araştırmalara YÖK Ulusal tez merkezi, Google Akademik ve Researchgate veri tabanlarından ulaşılmıştır. Araştırmalar incelenirken sınıflama formundan yararlanılmış ve betimsel analiz yapılmıştır. Araştırma sonunda Türkçe ders kitapları üzerine gerçekleştirilen çalışmaların %77’sinin makale, %19’unun tez, %2’sinin kitap bölümü ve bildiri türünde olduğu; 30’unun ilkokul, 130’unun ortaokul, 4’ünün ilkokul ve ortaokul düzeyindeki ders kitaplarına yönelik olduğu; %91’inde nitel, %1’inde karma araştırma yönteminin kullanıldığı, %8’inde kullanılan araştırma yönteminin belirtilmediği; %35’inde içerik analizi, %27’sinde betimsel analiz, %4’ünde frekans/yüzde hesaplamaları, %0.40’ında kategorisel çözümlemenin veri analiz yöntemi olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Türkçe ders kitabı üzerine gerçekleştirilen 248 çalışmanın 32’sinde örnekleme yer verildiği; araştırmaların %67’sinin ders kitabındaki metinleri, %18’inin etkinlikleri, %13’ünün geneli, %2’sinin görselleri ve %0.75’inin tema değerlendirme sorularını incelediği çalışma kapsamında ulaşılmış diğer sonuçlardır.Keywords

Türkçe eğitimi, ders kitabı, Türkçe ders kitabı, analiz.


Kaynakça