THE RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING STYLES AND WRITING DISPOSITION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS

Abstract

Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin öğrenme stilleri ve yazma eğilimleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma kapsamında veriler Trabzon il merkezinde öğrenim gören 109 ortaokul öğrencisinden toplanmıştır. İlişkisel tarama modelinden yararlanılan bu araştırmada veriler Kolb (1984) tarafından geliştirilen; Aşkar ve Akkoyunlu (1993) tarafından Türkçeye uyarlanan “Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri” ve Piazza ve Siebert (2008) tarafından geliştirilen; İşeri ve Ünal (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan “Yazma Eğilim Ölçeği” ile elde edilmiştir. Öğrenme stillerine ilişkin frekans ve yüzde değerleri hesaplanmış, öğrenme stillerinin cinsiyet ve sınıf düzeyine göre farklılaşma durumunu belirlemek için ki-kare testi yapılmıştır. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre yazma eğilimlerinin belirlenmesinde bağımsız gruplar t testinden, sınıf seviyeleri ve öğrenme stillerine göre yazma eğilimlerinin belirlenmesinde ise tek yönlü varyans analizinden (ANOVA) yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin sırasıyla değiştiren, yerleştiren, ayrıştıran ve özümseyen öğrenme stiline sahip oldukları; ayrıştıran öğrenme stiline sahip öğrencilerin yazma eğilimlerinin diğer öğrenme stillerine göre daha olumlu olduğu görülmüştür.

Keywords
Öğrenme stilleri, yazma eğilimi, ortaokul öğrencileri.
Kaynakça