BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF GRADUATE THESES WRITTEN ON CRITICAL THINKING

Abstract

Bu çalışma, “Eleştirel Düşünme” üzerine yazılan lisansüstü tezleri, “üniversitelerine, enstitülerine, ana bilim dallarına, bilim dallarına, yıllarına, program türüne, yöntemine ve konularına,” göre incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma, 2015-2019 yılları arası ile sınırlıdır. Çalışmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi’nden ulaşılan ve “Eleştirel Düşünce” üzerine yazılmış 165 adet lisansüstü tezden elde edilmiştir. Bu tezlerin 123 tanesi yüksek lisans tezi iken 42 tanesi doktora tezidir. Araştırmanın verileri, betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, eleştirel düşünme üzerine en fazla tez Gazi Üniversitesinde yazılmıştır. Tezlerde, çoğunlukla betimsel ağırlıklı çalışmaların yapıldığı, deneysel çalışmaların ise daha az olduğu görülmektedir. Tezlerin yıllar içinde arttığı, en fazla tezin ise 2019 yılında yazıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Yazılan tezlerin çoğunlukla Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yazıldığı görülmektedir. Ana Bilim Dalı olarak en fazla Eğitim Bilimlerinde, Bilim Dalı olarak ise en fazla Fen Bilgisi Eğitimi alanında tez yazıldığı görülmektedir. Araştırma veri analizleri VOSviewer (Version 1.6.9) görsel haritalama programı ile görselleştirilmiştir ve bu analizler tablo ve yoğunluk haritaları halinde bulgular bölümünde sunulmuştur.

Keywords
Eleştirel düşünme, bibliyometrik analiz, görsel haritalama, VOSviewer.
Kaynakça