TOP 50 ARTICLES ON THE ISSUE OF CURSIVE ITALIC HANDWRITING IN TURKEY

Abstract

Türkçe öğretiminin temel amaçlarından biri de ilk okuma yazma öğretimidir. Türkiye’de ilk okuma yazma öğretimi bitişik eğik yazı ve dik temel yazı kullanılarak yapılmaktadır. Alanyazında en sık tartışılan konulardan biri de ilk okuma yazma öğretimine hangi yazı tekniği ile başlanması gerektiğidir. Bu çalışmada bitişik eğik yazı öğretimine ilişkin en çok atıf yapılan ilk 50 makaleyi belirleyerek Türkiye’de bitişik eğik yazı alanyazınındaki bilimsel üretimi değerlendirmek amaçlanmıştır. Çalışmada bibliyometri tekniği kullanılmıştır. Bibliyometri çeşitli istatistiksel yöntemlerle çalışma alanlarına yön veren dergi, araştırmacı ve makalelerin belirlenmesini sağlayan bir tekniktir. Bu çerçevede Google Akademik veri kaynağında listelenen bitişik eğik yazı ile ilgili başlıca 50 makale bibliyometrik analiz yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Çalışma nicel araştırma desenlerinden meta-analiz biçiminde yapılandırılmıştır. Çalışmada verilerin toplanması ve analizinde Publish or Perish 6 (PoP) yazılımı ile SPSS 22 paket programı tercih edilmiştir. Elde edilen sonuçlar ışığında alanyazında en çok atıfı bulunan çalışma Erol Duran ve Hayati Akyol’a (2010) aittir. En fazla araştırma 2011-2015 döneminde yayımlanmıştır. Alanyazında görüş belirleme araştırmalarının yoğunlukta olduğu belirlenmiştir. Alanyazına en çok katkıda bulunan araştırmacılar Gazi Üniversitesi ve Millî Eğitim Bakanlığında görev yapmaktadır.

Keywords
Bitişik eğik yazı, bibliyometri, Google Akademik, Publish or Perish 6 (PoP).
Kaynakça