THE EVALUATION OF SOCIAL VALUES IN TURKISH TEXTBOOKS

Abstract

Bu araştırmanın amacı Ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki metinlerde sosyal değerlerin dağılımını tespit etmektir. Araştırma betimsel nitelikte bir çalışmadır. Araştırmanın veri kaynağını, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılında ortaokullarda okutulmak üzere tavsiye kararı alınan Türkçe ders kitapları oluşturmaktadır. Araştırmaya konu olan 7 ders kitabından toplam 168 okuma metni sosyal değerler açısından değerlendirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak 20 maddelik bir sosyal değerler listesi kullanılmıştır. Araştırmada verilerin toplanması amacıyla okuma metinlerindeki ifadelerle sosyal değer eşleştirmeleri yapılmıştır. Daha sonra ders kitaplarındaki okuma metinleri değerlendirilmiş ve sosyal değerler tespit edilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre 5. Sınıf MEB yayınları ders kitabında 33; 6. Sınıf MEB yayınları ders kitabında 19; 6. Sınıf Eksen yayınları ders kitabında 45; 7. Sınıf MEB yayınları birinci ders kitabında 15; 7. Sınıf MEB yayınları ikinci ders kitabında 20; 7. Sınıf Ders Destek yayınları ders kitabında 19; 8. Sınıf MEB yayınları ders kitabında 55 sosyal değer bulunmaktadır. Buna göre en fazla sosyal değer 8. Sınıf MEB yayınları ders kitabında (f=55); en az sosyal değer ise 7. Sınıf MEB yayınları birinci ders kitabında (f=15) yer almıştır.

Keywords
Sosyal değerler, Türkçe, ders kitapları.
Kaynakça