ADAPTATION OF THE ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS’ SUBJECTIVE WELL-BEING IN SCHOOL SCALE INTO TURKISH

Abstract

Bu araştırmada ilköğretim öğrencileri için geliştirilen Okulda Öznel İyi Oluş Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması amaçlanmıştır. Çalışmaya yaşları 10-15 arasında değişen, ilköğretim 4-8. sınıf aralığındaki 280 öğrenci katılmıştır. Ölçeğin çeviri sürecinde uyarlama işlem adımları izlenmiştir. Ölçekte bulunan üç alt ölçeğin Türkiyedeki öğrencilerde benzer olup olmadığını doğrulamak için doğrulayıcı Faktör Analiz (DFA) kullanılarak yapı geçerliği incelenmiştir. Çocuklarda Kapsamlı Okul Doyumu Ölçeği ile ölçüt geçerliği incelenmiştir. DFA analizleri sonucunda modelin iyi uyum indeksi değerlerine sahip olduğu; ölçüt geçerlik analizi sonucunda da benzer ölçek ile anlamlı ilişkiler gösterdiği belirlenmiştir. Güvenirlik çalışmalarında Cronbach alfa iç tutarlılık katsayıları hesaplanarak alt ölçeklerin ve alt ölçeklerdeki boyutların yeterince güvenilir olduğu görülmüştür. Ayrıca her bir maddenin madde toplam korelasyonları ve %27lik alt-üst grup karşılaştırmaları yapılmış ve yüksek düzeyde korelasyona sahip oldukları, grup karşılaştırmalarında t değerlerinin anlamlı olduğu görülmüştür. Bu çalışma sonucunda Okulda Öznel İyi Oluş Ölçeği Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak ilköğretim öğrencilerinin okulda öznel iyi oluşlarını belirlemede kullanılabileceği söylenebilir.

Keywords
Öznel iyi oluş, okul doyumu, olumlu duygular, olumsuz duygular, ilköğretim öğrencileri.
Kaynakça