A COMPARISON OF EDUCATIONAL BELIEFS OF FORMATION CERTIFICATION AND FACULTY OF EDUCATION STUDENTS

Abstract

Bu çalışmada eğitim fakültesi öğrencileri ve formasyon sertifika programına katılan diğer fakülte öğrencilerinin eğitime yönelik felsefesi yaklaşımlara dair görüşleri incelenmiştir. Çalışmanın temel amacı bu gruplar arasında eğitim yaklaşımlarına yönelik inançları bakımından fark olup olmadığını nicel olarak karşılaştırmaktır. Bu amaçla Karadeniz Teknik Üniversitesinde 297 öğretmen adayından veri toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak Eğitim İnançları Ölçeği kullanılmıştır (Yılmaz, Altınkurt ve Çokluk, 2011). Verilerin analizinde Mann-Whitney ve Ki-kare bağımsızlık testleri kullanılmıştır. Sonuçlara göre her iki gruptaki öğretmen adaylarının en yüksek oranda katılım gösterdikleri alt boyut varoluşçulukken en düşük olduğu alt boyut esasiciliktir. Diğer yandan bu grupların ortalama katılım oranları arasındaki karşılaştırma testleri sonuçlarına göre sadece daimicilik alt boyutunda farklık bulunmazken diğer alt boyutlarda farklık bulunmuştur. Ayrıca sonuçlara göre formasyon sertifika öğrencileri eğitim fakültesi öğrencilerine kıyasla öğretmenlik mesleğine daha düşük oranda ilgi göstermektedirler.

Keywords
Öğretmen adayları, Eğitim inançları, Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı.
Kaynakça