THE PERCEPTIONS OF PROSPECTIVE TURKISH, TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE AND CONTEMPORARY TURKISH DIALECTS TEACHERS REGARDING PROFICIENCY IN SELECTING TEACHING TECHNIQUES

Abstract

Bu araştırmanın amacı Fırat Üniversitesi Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile Çağdaş Türk Lehçeleri bölümlerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretim teknikleri seçme yeterlik algılarını karşılaştırmaktır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 Bahar Dönemi’nde ilgili bölümlerin 3 ve 4. sınıflarında öğrenim gören 567 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Fırat Durdukoca, Yardımcıel, Beşeren ve Özbek (2017) tarafından geliştirilen Öğretmen Adaylarının Öğretim Tekniklerini Seçme Yeterliklerine İlişkin Algı Ölçeği kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının algıları; cinsiyet, sınıf düzeyi ve öğrenim görülen bölüm değişkenleri açısından karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının algılarının cinsiyet ve sınıf düzeyi açısından anlamlı bir biçimde farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Bölüm değişkeninin olumsuz öngörü alt boyutunda farklılaşmaya neden olduğu saptanmıştır.

Keywords
Türkçe öğretmeni adayı, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni adayı, öğretim teknikleri, yeterlik algısı.
Kaynakça