A STUDY TO DETERMINE THE EFFECT OF PROJECT-BASED LEARNING METHOD IN SOCIAL STUDIES COURSE

Abstract

Bu çalışmayla, sosyal bilgiler dersinde proje tabanlı öğrenme yönteminin kullanılmasının öğrencilerin akademik başarısına, derse yönelik tutumuna ve sınıf içi demokratik tutumuma etkisi saptanmaya çalışılmıştır. Araştırmada ön test–son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi Malatya ili merkez ortaokullarından, Sümer Ortaokulunda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın veri analizinde betimleyici istatistik ve MANCOVA analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, proje tabanlı öğrenme yönteminin öğrencilerin akademik başarılarını ve derse yönelik tutumlarını pozitif yönde etkilediğini fakat öğrencilerin sınıf içi demokratik tutumları üzerinde herhangi bir etki oluşturmadığını göstermektedir.

Keywords
Akademik başarı, demokratik tutum, proje tabanlı öğrenme yöntemi, sosyal bilgiler eğitimi.
Kaynakça