EXAMINING THE VISUAL READING SKILLS OF THE FIFTH-GRADE STUDENTS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES

Abstract

Çalışmanın amacı beşinci sınıf öğrencilerinin görsel okuma ve anlama becerilerinin ne durumda olduğunu belirlemektir. Bu doğrultuda araştırmaya katılan beşinci sınıf öğrencilerinin bilgi, konu, ana fikir, yardımcı fikir bulma; karşılaştırma ve çıkarım becerilerindeki durumları ile hangi tür görsel materyali anlama durumları belirlenmek istenmiştir. Ayrıca katılımcıların anlama durumları ile cinsiyet, Türkçe dersi başarıları, ailelerinin sosyo-ekonomik durumları, ayda okudukları ortalama kitap sayısı, günlük ortalama televizyon izleme ve görsel okumada kendilerini yeterli görme durumları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Tarama yöntemine göre desenlenen çalışmaya Düzce’de bir devlet ortaokulunda öğrenim gören 203 beşinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Katılımcılardan elde edilen veriler betimsel istatistik, T testi, Pearson Korelasyon analizi ve tek yönlü ANOVA testleri kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmaya katılan beşinci sınıf öğrencileri görselleri anlamada en çok bilgiyi ayırt etme, en az ana fikir bulmada başarılı olmuşlardır. Görsel materyal türüne göre en çok afişleri anlamada, en az karikatürleri anlamada başarılı olmuşlardır. Katılım grubu öğrencilerinin yapılan testte aldıkları anlama puanları ile cinsiyet değişkeni ve televizyon izleme durumları arasında bir ilişki bulunmamıştır. Ancak anlama puanları ile Türkçe dersi başarı notları, ailelerinin sosyoekonomik durumları, ayda okudukları kitap sayısı ve görsellerle ilgili kendilerini yeterli görme düzeyleri arasında doğrusal bir ilişki tespit edilmiştir.

Keywords
Okuryazarlık türleri, görsel okuma, okuma eğitimi.
Kaynakça