Teaching Styles of Turkish Language Teachers

Abstract

Eğitimsisteminintemel unsurlarından olan öğretmenlerin bireysel ve öğretim becerilerine ait farklılıklar bulunmaktadırBufarklılıklarındikkatealınması öğretimdebaşarıvekaliteiçinzorunludur Bu çalışmadaTürkçe öğretmenlerinin öğretmestillerinesahipolma durumlarının tespitedilmesiçeşitlideğişkenlere (cinsiyetmeslektekikıdemvemezunolunanlisansprogramı) ve öğrenci görüşlerinegöredeğerlendirilmesiamaçlanmıştırAraştırma, betimselaraştırmadesenlerindentaramamodelindeyapılmıştır Araştırmanın örneklemi,20102011eğitim-öğretim döneminde Trabzon,Ordu,GiresunveErzurum ilinde görev yapan Türkçe öğretmenleriarasındanrastgele(79) seçilmiştirAraştırma verileri bilgiformuöğretmestilleri ölçeğiveöğrenci görüşme formuiletoplanmıştır Elde edilenbulgulardanTürkçe öğretmenlerininöğretmesürecindedahaçokYolGösterici/Rehber ve Kişiselöğretmestillerinesahip olduğu bununla birlikte Uzman öğretme stilinin düşük oranda olduğu belirlenmiştir

Keywords
Türkçe öğretmeni, öğretme stilleri, cinsiyet, kıdem, mezuniyet, öğrenci görüşleri.
Kaynakça