ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİ İÇİN KULLANILAN WEB 2.0 ARAÇLARINA YÖNELİK ALGILARI: BİR DURUM ÇALIŞMASI
(WEB 2.0 TOOLS USED İN SECONDARY SCHOOL STUDENTS' TURKİSH LESSONS SELF-PERCEPTİONS: A CASE STUDY )

Yazar : Tuğba DEMİRTAŞ TOLAMAN  Emin Köse  
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 12/3
Sayfa : 1237-1253
    


Abstract

Çağımızda bilgi edinme yolları geçmiş yıllara göre farklılaşmış ve internet sağlayıcıları ile eğitimin dijitalleşmesi süreci giderek hız kazanmıştır. Bu doğrultuda Türkçe derslerine yönelik olarak da öğrencilerin çeşitli dijital öğrenme içeriklerinden faydalandıkları bilinmektedir. Bu araştırmanın amacı, web 2.0 araçlarından olan Youtbe ve EBA'nın Türkçe derslerinde öğrenciler tarafından kullanım durumunu tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu sekizinci sınıfta eğitim görmekte olan 12 kız, 8 erkek toplam 20 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analizden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; öğrenciler bir konuyu öğrenmek istediklerinde öncelikle yüz yüze eğitimi tercih ederken çevrim içi eğitim ortamlarını yardımcı kaynak olarak görmektedirler. Öğrenciler, eğitsel amaçlı olarak YouTube’u haftalık ve aylık periyotlarda kullanmaktadırlar. Bununla birlikte öğrenciler, yeni konu öğrenmek, konu tekrarı yapmak veya yazılıya hazırlık çalışması yapmak için YouTube üzerinden konu anlatım videoları izlemektedirler. Öğrencilerin ağırlıklı olarak YouTube üzerinden Tonguç Akademi kanalını tercih ettikleri ve en çok dil bilgisi konularını izledikleri görülmektedir. Araştırmada öğrencilerin hiçbirinin EBA’dan yararlanmadığı tespit edilmiştir. Öğrenciler, EBA’yı tercih etmeme sebeplerini anlatımların sıkıcı ve düz olması ile açıklamaktadırlar.Keywords

Anahtar Sözcükler: Youtube; EBA; Web 2.0 araçları; Türkçe Dersi.Özet

In our age, the ways of obtaining information have changed compared to the past years and the process of digitalization of education has gained speed with internet providers. It is known that students benefit from various digital learning contents for Turkish lessons. The aim of this research is to determine the use of Youtbe and EBA, which are web 2.0 tools, by students in Turkish lessons. The study group of the research consists of 20 secondary school students, 12 girls and 8 boys, studying in the eighth grade. Case study, one of the qualitative research methods, was used in the research. Descriptive analysis was used in the analysis of the data. According to the results obtained from the research; When students want to learn a subject, they primarily prefer face-to-face education, and they see online education environments as a helpful resource. Students use YouTube on a weekly and monthly basis for educational purposes. In addition, students watch lecture videos on YouTube in order to learn a new subject, to repeat the subject or to prepare for writing. It is seen that students mostly prefer Tonguç Academy channel and they mainly watch grammar topics on YouTube. In the study, it was determined that none of the students benefited from the EBA platform. Students mostly explain the reasons for not preferring EBA because the lectures are boring and plain.Anahtar Kelimeler

YouTube; EBA, Web 2.0 Tools; Turkish Lesson.