A BIOGRAPHICAL EXAMINATION OF FAMOUS INDIVIDUALS WITH SPECIAL NEEDS IN ORDER TO CREATE THE MOTIVATION OF SELF-REALIZATION IN DISADVANTAGED INDIVIDUALS IN THE CONTEXT OF MASLOW HIERARCHY

Abstract

Dünya genelinde özel gereksinimi bulunan birçok ünlü bilim insanı ve sanatkâr sahip oldukları dezavantajlara rağmen hedefleri doğrultusunda çalışmaktan vazgeçmeyerek önemli başarılar elde etmişlerdir. Söz konusu başarıların arkasındaki motivasyon faktörünü öğrenmek üzere çalışmada örneklem grubunda bulunan bireylere ait biyografik dokümanlar Maslow Hiyerarşisi temelinde incelenerek dezavantajlı bireyler için kendilerine gerçekleştirme motivasyonu oluşturulması hedeflenmektedir. Araştırmanın evrenini birçok bilim insanı ve sanatkâra ait biyografik dokümanlar oluştururken araştırma örneklemi farklı özel gereksinimi bulunan 8 meşhur bireye ait biyografik dokümanı kapsamaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi ve durum çalışması araştırma deseni kullanılmıştır. Çalışmanın veri toplama yöntemi doküman incelemesi, veri analiz yöntemi ise betimsel analiz yöntemidir. Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda çalışmadaki kişilere benzer şekilde dezavantajlı bireyler için kendilerini gerçekleştirmeye yönelik yetersizliklerin ve engellerin alt edilemeyecek görünmez duvarlar olmadığı, kullanılan yol sıradan insanlara kıyasla uzun ve engebeli olsa da bitiş çizgisinin herkes için aynı konumda bulunduğu bilincine varılarak bireylerin motivasyonlarını yüksek tutmalarının mümkün olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

Dezavantajlı gruplar, özel gereksinimli birey, kendini gerçekleştirme motivasyonu, Maslow hiyerarşisi


Kaynakça